Akademik Bölümler

AKADEMİK BÖLÜMLER

Özel Çağın Anadolu Lisesi'nde akademik birimler; çağın gerekleri, öğrencinin ihtiyaçları ve o alandaki birikimleri doğrultusunda şekillendirilmektedir.

Her akademik birim kazanımlarını hayatla ilişkilendirerek, öğrencilerimizde “Neyi, niçin yapıyorum?” farkındalığının oluşmasına olanak sağlamaktadır.

Sebep-sonuç ilişkisiyle düşünebilen; disiplinler arasında ilişki kurabilen, kendini gerçekleştiren, geleceği tasarlayan mutlu ve öncü bireyler yetiştirmek, eğitim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.


Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı dersi; “Türkçe, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı” adları ile birbirini tamamlayan üç basamakta işlenmektedir.

Çeşitli proje, gezi ve törenlerle desteklediğimiz akademik çalışmalar; öğrencinin bireysel gelişimine, özgüven, sorumluluk duygusu ve sorun çözme becerisi kazanmasına olanak sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. 

Dilin inceliklerini bilen, anlama ve anlatma yetilerini en üst düzeye taşıyarak etkin iletişim kurabilen,  anadilini özgün bir söyleyişle geliştirebilen, Türk ve dünya edebiyatındaki edebi eserleri, edebiyatçıları tanıyan, edindiği kültür birikimiyle geçmiş ve gelecek arasında bir bağ kurabilen, eleştirel düşünen, sorgulayan, estetik beğeni sahibi bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir.


Matematik Bölümü

Matematik dersindeki amacımız, öğrencilerimize matematiğin hayatın bir parçası olduğunu kavratmaktır.

Analitik düşünebilen, sorun çözme becerisi gelişmiş, içinde bulunduğu şartları en etkili şekilde değerlendirerek sonuca ulaşmasını bilen, dinamik bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.


Fen Bilimleri Bölümü

Fen Bilimleri dersleri “Fizik, Kimya, Biyoloji” ana dalları ile bir bütün oluşturmaktadır. Bu bütünlük içinde temel hedefimiz; bilimsel düşünebilen, merak eden, soru sorabilen, teknolojik gelişmeleri takip eden ve bunu etkin kullanabilen,  gözlem ve deneye dayanarak evren ve hayat hakkında açıklamalara ulaşan dinamik bir anlayış geliştirmektedir.

Öğrencilerimizin derslerde edindiği bilgi ve beceriler, doğayı tanıma süreci ile pekiştirilmekte; böylelikle öğrenme aktivitelerini öz bilgileriyle bütünleştirmelerine olanak sağlayan bir eğitim ortamı sunulmaktadır.

Okulumuz; güncel ve doğal hayatı derslere dahil ederek etkinlikleri daha zevkli hale getirmeyi, dünyayı analitik bir anlayışla kavrama becerisi kazandırmayı, çevreye duyarlı evrensel bakış açısına sahip bireyler yetiştirmeyi eğitim anlayışının temeli olarak benimsemiştir.


Sosyal Bilimler Bölümü

Sosyal Bilimler, bireyi yaşadığı toplumla bütünleştiren; geçmiş ve gelecekle, tarihle, coğrafyayla, felsefeyle, sosyolojiyle, psikolojiyle bir araya getiren disiplinler bütünüdür.

Amacımız, ilkçağlardan başlayarak toplumların siyasal, sosyal, dinsel, ekonomik, düşünsel ve kültürel alanlarda gösterdikleri gelişmeleri, dünya mirasına olan katkılarını; doğa olaylarının, iklimlerin, yer şekillerinin oluşum biçimlerini ve bunların uygarlıkların gelişimlerini nasıl etkilediklerini bir bütün içinde kavratmaktır.

Sosyal Bilimler derslerinde doğayı seven; yaşadığı coğrafyayı tanıyan; hümanist; demokrasi bilinci gelişmiş; günceli takip eden; yorumlayan; dogmalarla mücadele eden; dinlerin nasıl ve neden doğduğunu, ortak noktalarını bilen; farklılıkları ötekileştirmeden anlamaya çalışan ve insanlığa kattığı zenginliği kavrayan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.


Yabancı Diller Bölümü

Yabancı Diller Bölümü, İngilizce, Fransızca, Almanca dersleri ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Yabancı dil eğitiminde amacımız, İngilizce; Fransızca; Almancayı ana dili ölçüsünde konuşabilen, o dilde düşünebilen, yorumlayan, okuma ve yazma becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz, yabancı bir dili öğrenmenin, o dile ait kültürü de öğrenmek anlamına geldiğini kavramakta, edindikleri dil ve kültür birikimiyle küreselleşen dünyada kendilerine daha rahat yer edinebilmektedir.

                                                                              


Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor derslerinde amacımız, bireyin bedensel becerilerini ve zihinsel aktivitelerini bulundukları şartlar içinde en iyi şekilde geliştirmek; özgüven ve özsaygı sahibi, disiplinli, ahlâklı, liderlik yapabilen, mücadele eden, takım ruhunu taşıyan, sorumluluk alan bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak onların kişisel, toplumsal yönden sağlıklı ve mutlu, dengeli bir kişiliğe sahip, yapıcı, yaratıcı ve takım ruhunu benimsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri amaçlanır.

 


Sanat Dersleri Bölümü

Sanat dersleri; bireye ayırt edici özellik katan, ona estetik beğeni kazandıran derslerdir.

Amacımız, öğrencilerimizin önemli eserleri ve sanatçılarını tanımalarını, farklı materyalleri bir araya getirerek özgün çalışmalar yapmalarını, pek çok müzik tarzını dinlemelerini ve tanımalarını, sanatsal etkinlikleri takip etmelerini ve sanatı hayatlarının bir parçası olarak benimsemelerini sağlamaktır.

0216 314 49 99
Whatsapp Hattı
0541 434 02 02